Csatlakozás a Fehér Kutak Szövetségéhez

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!


ALAPSZABÁLY

Az alapítók elhatározták, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvénynek, megfelelően létrehozzák a Szövetséget.
A Szövetség 2017. év november hó 24. napján az alábbi Alapszabályt fogadta el.

I.
A SZÖVETSÉG NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA, KÉPVISELETE

1. Név
Fehér Kutak Országos Olajipari Szövetség

A Szövetség rövidített neve: Fehér Kutak Szövetség

A Szövetség székhelye: 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 50-52. I/4.

A Szövetség működési területe: Magyarország, illetve az Európai Unió egész területe.

2.    A Szövetség jogállása, képviselete
A Szövetség önálló jogi személy, képviseletére az elnök önállóan jogosult.

3. A Szövetség elektronikus elérhetősége
A Szövetség e-mail címe: feherkutak@gmail.com

II.
A SZÖVETSÉG CÉLJA, FELADATAI

A Szövetség célja tagjai tevékenységének összehangolásával hatékonyságuk és versenyképességük növelése, szolgáltatásaik színvonalának folyamatos magas szinten tartása. A Szövetség célja, hogy segítséget nyújtson tagjai számára azok működéséhez, beruházásaihoz, szolgáltatásaik színvonalának növeléséhez. A Szövetség célja, hogy segítse tagjait a megfelelő és hatékony szolgáltatók megtalálásához, illetve tagjai számára tanácsadást nyújtson.

1.    Az Szövetség célja    
1.1 A Szövetség - lehetőségeihez mérten - az alábbi célok megvalósítását tűzi ki célul:

A Szövetség célja, hogy egységet és együttműködést hozzon létre a nem multinacionális vállalkozások által működtetett üzemanyag-töltő állomások között.

A Szövetség célja, hogy tagjai működését az alábbi eljárásával segítse:
-    segíti a tagok anyagbeszerzését, logisztikájának hatékonyabbá tételét,
-    segíti a tagoknál szükséges felújítási-, karbantartási-, javítási-, szerelési- és felújítási munkálatok gyors, szakszerű és költséghatékony elvégzését, ezekhez kapcsolódóan ajánlásokat fogalmaz meg, tanácsadást végez,
-    segíti a tagok marketing-tevékenységének hatékonyabbá tételét,
-    segíti a tagoknál szükséges adminisztratív eljárások hatékony elvégzését
-    tanácsadással és javaslattétellel segíti tagjai működését,
-    teljes jogi hátteret biztosítson tagjai számára,
-    segítse tagjai a jogszabály-változások nyomon követésében, a rájuk vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatban információhoz juttassa tagjait,
-    segítse tagjait kedvezőbb piaci pozíciók elérésében,
-    segítse tagjait engedélyeztetési eljárásokban, tűz- és munkavédelmi ügyintézésükben

1.2    A Szövetség céljainak megvalósítása érdekében nemzetközi tevékenységet is folytat.

1.3      Az Alapszabályt a Szövetség céljának figyelembe vételével kell értelmezni.


2. A Szövetség feladatai
2.1. A Szövetség alapvető feladatai:

2.2. A Szövetség közvetlenül céljai megvalósításával összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenységet jogosult folytatni.

2.3. A Szövetség céljának megvalósításával összefüggésben vagyonával önállóan gazdálkodik, azt használhatja.

2.4. A Szövetség bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

2.5. A Szövetség a szövetségi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.


III.
A TAGSÁGI VISZONY


1. Tagsági jogviszony keletkezése
1.1. A Szövetség tagja lehet bármely egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság lehet, amely elfogadja a Szövetség Alapszabályát, valamint fizeti a tagdíjat. A Szövetség tagja természetes személy nem lehet.

1.2. A Szövetségi tagság az alapításkor a Szövetség nyilvántartásba vételével keletkezik. Az alapítást követően a tag felvételéről – a tag írásbeli felvételi kérelme alapján – a Közgyűlés dönt. A tagokat az Elnök nyilvántartásba veszi, és a rendelkezésre álló adatokat a személyiségi jogokra vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi.

1.3. A Szövetség tagjai jogaikat kizárólag meghatalmazott képviselőik útján gyakorolhatják.

1.4. A Szövetség tagja köteles a Szövetség Alapszabályát, határozatait betartani, tagsági jogviszonyából fakadóan részt vehet a Szövetség munkájában, amellyel elősegítheti a kitűzött célok megvalósítását.
2. Szövetség tagjának jogai és kötelezettsége
2.1. A Szövetség tagjának jogai:
-    részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a Szövetség működésével kapcsolatban;
-    választhat és választható a Szövetség szerveibe a Ptk. 3:22.§ bekezdésében illetve a mindenkori jogszabályokban foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok figyelembe vételével;
-    szavazati joggal rendelkezik a Közgyűlésen;
-    a tag ajánlásokat tehet a Szövetséget érintő kérdések megtárgyalására;
-    felvilágosítást kérhet a Szövetség tevékenységéről, amelyre a Szövetség 30 napon belül köteles választ adni;
-    indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
-    betekinthet a Szövetség nyilvántartásába;
-    igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait.

2.2. A Szövetség tagjának kötelezettségei:
-    az Alapszabály rendelkezéseinek betartása;
-    nem veszélyeztetheti az Szövetség céljának megvalósítását;
-    a tagok a Szövetségbe történő belépést követően haladéktalanul kötelesek ez Elnökség részére megküldeni elektronikus és nyomtatott formában 2 tanúval ellátva taglistájukat (név, cím, telefon, email cím feltüntetésével);
-    a tagok kötelesek minden év januárjáig aktualizálni a taglistájukat és megküldeni a fentiek szerinti formában és tartalommal az Elnökség részére;
-    kötelesek eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelességeinek;
-    kötelesek a tagdíjat megfizetni.
A tagsági jogok forgalomképtelenek és jogutódlással nem szállnak át a jogutódra.

3. Pártoló tag
3.1. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Szövetség Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja a Szövetség működését. A Pártoló tag tagdíjat nem fizet, a Szövetség tevékenységében csak vagyoni hozzájárulásával vesz részt. A Szövetségi szervek döntéshozatalában szavazati joga nincs, csak tanácskozási joggal vesz részt és vezető tisztségviselővé sem választható.

4. Tagsági jogviszony megszűnése
4.1. A tagság megszűnik
-    a tag kilépésével;
-    a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával;
-    a tag kizárásával;
-    a tag elnöki határozattal való törlésével;
-    a tag halálával vagy;
-    a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével.  

4.2.  A tag a Szövetségből igazolható módon átadott írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. A kilépésről szóló nyilatkozatot az Elnöknek kell megküldeni.

A tagsági jogviszony a kilépő nyilatkozat a Szövetség általi átvételének napjával szűnik meg.
 
4.3. A tagot a Szövetségből ki lehet zárni, ha jogszabályt, az Alapszabály rendelkezéseit, vagy a közgyűlési határozatot súlyosan vagy ismételten megsérti, illetve a Szövetség érdekeit sértő magatartást tanúsít, vagy a Szövetség céljával összeegyeztethetetlen tagi magatartást tanúsít.

4.4. A tagot a Szövetségből kizárni csak a Közgyűlés által elfogadott ügyvezető elnöki határozatban meghatározott eljárás lefolytatását követően lehet.  A kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényéket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást is. A kizáró határozatot a taggal szóban közölni kell.

A kizárási eljárás alá vont személy számára az ügyvezető elnök előtti szóbeli vagy írásbeli védekezési jogot kell biztosítani.

4.5. A kizárást vagy törlést kimondó elnöki határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Szövetség Közgyűlésénél lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. A belső jogorvoslatok után a Ptk. 3:35-3:37.§§ bekezdéseiben biztosított lehetőségek is nyitva állnak.

4.6. Az elnök határozattal törölheti a tagok sorából azt a tagot, aki a tagra vonatkozó alapszabályi rendelkezéseknek nem felel meg, vagy a tagdíjjal a törlés jogkövetkezményét tartalmazó írásbeli felszólítás és póthatáridő tűzése ellenére, 1 évi tagdíjat meghaladó hátralékban van.

4.7. Amennyiben a tagságot az Alapszabály feltételhez köti, és a tag nem felel meg a feltételeknek, úgy a Közgyűlés a tag tagsági jogviszonyát 30 napos határidővel írásban felmondhatja.

4.8. A kizárt, törölt tagot a jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatni kell.

5. Tagdíj
5.1. A tagdíj mértékét az Elnökség határozza meg. A tagdíjat évente, legkésőbb a tárgyév január 31. napjáig kell megfizetni a Szövetség bankszámlájára történő átutalással. Az alapító tagok vagyoni hozzájárulást nem bocsájtottak a Szövetség részére.

5.2. Az alapító tagok vállalják, hogy a 2017. évi tagdíjat a Szövetség bejegyzését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2017. december hó 31. napjáig átutalják a Szövetség bankszámlájára.

5.3. A tagdíjat az elnök javaslata alapján a Közgyűlés állapítja meg, a 2017. évre eső tagdíj évi 1.000.- azaz Ezer forint.


IV.
A SZÖVETSÉG SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI

 A Szövetség szervei:
-    Közgyűlés;
-    Ügyvezető elnök vagy Elnökség (a továbbiakban: Elnökség)
-    Felügyelőbizottság

A Szövetség közgyűlése ellenőrző testület felállításáról dönthet.1. A Közgyűlés
1.1. A Szövetség döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, kivéve, ha a Közgyűlés helyben ettől eltérően rendelkezik és azt megfelelő indokkal alátámasztja.

1.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-    az Alapszabály megállapítása, módosítása;
-    az elnök, elnökségi tagok és az ellenőrzőtestületi tagok, választott könyvvizsgáló (ügyintéző és képviseleti szerv) megválasztása, visszahívása és - amennyiben díjazásban részesül akkor - díjazásának megállapítása;
az elnök, elnökségi tagok és ellenőrzőtestületi tagok, választott könyvvizsgáló visszahívására akkor van lehetőség
•    amennyiben nem látja el kellően feladatait;
•    megszegi a Szövetség Alapszabályát;
•    vagy, ha a Közgyűlés egyébként úgy dönt.
-    a tagdíj mértékének megállapítása;
-    a Szövetség két Közgyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységének megállapítása;
-    az éves költségvetés elfogadása;
-    a Szövetség megszűnésének más szövetséggel való egyesülésének és szétválásának elhatározása;
-    a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a Szövetséggel munkaviszonyban áll;
-    az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a ellenőrzőtestület tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
-    a jelenlegi és korábbi Szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és az ellenőrzőtestületi tagok vagy más Szövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
-    döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal, vagy amelyet az elnök a Közgyűlés elé terjeszt;
-    döntés új tag felvételéről, a tagsági jogviszony kérdésében hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása;
-    a Szövetség költségvetési és gazdálkodási, szervezeti és működési szabályzatának megalkotása;
-    az éves beszámoló-ezen belül az ügyvezető szervnek a Szövetség vagyoni helyzetéről szóló jelentésének-elfogadása;
-    éves számviteli beszámoló mellékletét képező közhasznúsági melléklet elfogadása;
-    a megvalósítandó projektek elfogadása, elutasítása, a lebonyolító tagok és azok kötelességeinek megszavazása;
-    döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal;
-    végelszámoló kijelölése;
-    a jogszabály által a Közgyűlés hatáskörébe utalt bármely más kérdés.

1.3. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente kell összehívni. Összehívását az elnök rendeli el, végrehajtásáról gondoskodik.

1.4. A Közgyűlést össze kell hívni ha:
-    a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
-    a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy;
-    a Szövetség céljának elérése veszélybe került;
-    ha a tagok egytizede cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt;
-    ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek;
-    ha a törvényszék a Közgyűlés összehívását elrendeli.

1.5. A Közgyűlést az Elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen a Szövetség székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
A közgyűlési meghívó tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, a Közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.
A közgyűlési meghívót a Szövetség székhelyén nyilvánosságra kell hozni.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és a Szövetség szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség 2 napon belül dönt. Az Elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.
Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.
1.6. A Közgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott Közgyűlést azonos napirenddel kell összehívni, mely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. Ez esetben azonban az Alapszabályt módosítani nem lehet a Közgyűlésen. Annak, hogy a megismételt Közgyűlés határozatképes lesz a megjelentek számára tekintet nélkül, az eredeti meghívóban szerepelni kell.
Amennyiben a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlést nem az eredeti Közgyűlés napjára tűzik ki, úgy a Közgyűlés szabályszerű összehívásához a napirendi pontokat és a vonatkozó tájékoztatást tartalmazó új közgyűlési meghívókat kell küldeni a tagoknak, a megismételt Közgyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal írásban, az átvételt igazolható módon.

1.7. A Közgyűlés az alábbi kivételektől eltekintve - határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A Ptk. 3:76. §-ban foglaltaknak megfelelően azonban, a Szövetség Alapszabályának módosításához, a Szövetség egyesüléséhez és szétválásához a Közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Szövetség céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Ha a Közgyűlés határozatképtelen, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.

1.8. A szavazás minden kérdésben - kivéve a személyi döntéseket - nyílt. Bármely szavazásra jogosult tag indítványára - annak elfogadása esetén - titkos, vagy minősített szavazás is tartható. Személyi kérdésekről titkos szavazást kell tartani. Minden tagnak egy szavazata van. Meg kell választani a Közgyűlésen megjelentek közül a szavazatszámlálók személyét. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
•    akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
•    akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
•    aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
•    akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
•    aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
•    aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

1.9. A Közgyűlés határozatairól nyilvántartást kell vezetni úgy, hogy abból megállapítható legyen a Közgyűlés határozatainak időtartama, hatálya, tartalma, a döntést támogatók és ellenzők számaránya, azok lehetséges személye, továbbá megállapítható kell, hogy legyen a levezető elnök személye, a szavazatszámláló személye, illetve jegyzőkönyvvezető személye is. A Közgyűlés határozatait a Szövetség székhelyén minden tag számára elérhetővé kell tenni, nyilvánosságra kell hozni és az érintettekkel írásban közölni kell.

1.10. Tisztségviselők megválasztása
A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.

2. Elnökség
2.1. Amennyiben a Szövetségnél Elnökség működik, úgy az Elnökség az elnökből, elnökhelyettesből és elnökségi tagból áll, akiket a Közgyűlés 5 évre választ.

Az Elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. paragrafusában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.2. Az Elnökség feladata és hatásköre:
–    tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos adminisztratív eljárás;
–    a Szövetség meghatározott, kiemelt céljai szerinti működésének biztosítása;
–    a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység;
–    Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
–    a Szövetség gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés-előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása;
–    a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása;
–    az Elnök éves beszámolójának elfogadása;
–    személyzeti munka irányítása;
–    tisztségviselők megválasztásának előkészítése;
–    tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;
–    a Szövetség tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;
–    minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von;
–    a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezése esetén a 2011. évi CLXXV. tv-ben (Civil törvényben) előírt intézkedések megtétele;
–    éves költségvetés elkészítése, és annak Közgyűlés elé terjesztése;

2.3. A Szövetség ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség. Az Elnökségnek tagja csak olyan személy lehet, aki nem áll a Ptk. 3:22.§-ban illetve a mindenkori jogszabályokban foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok hatálya alatt.
 
2.4. Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve – irányítja a Szövetség működését. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről az ülés időpontját megelőzően legalább tíz nappal korábban írásban értesülnek az átvételt igazolható módon, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az Elnökség ülései nyilvánosak, szavazati joga azonban csak a tagoknak van. Minden tagnak 1 szavazata van.

2.5. A Szövetség transzparens működésének biztosítása érdekében az Elnökség határozatképes, ha legalább három tagja jelen van. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni és a következő alkalommal ismét szavazásra kell bocsátani. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül, de legalább 5 napot követően az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon az Elnökség legalább három tagja jelen van. Az Elnökség üléseire – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további szövetségi tagok hívhatók meg. Az Elnökség határozatairól az elnök nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti a döntés tartamát, időpontját, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők arányát és nevét. Az Elnökség döntéseit az érintettekkel írásban átvételt igazolható módon közli, egyébként pedig a Szövetség székhelyén minden tag számára elérhetővé teszi.

3. Elnök
3.1. Amennyiben a Szövetségnél Elnökség nem működik, úgy az Elnökség IV/2.) fejezetben rögzített feladatait teljes egészében az Elnök látja el.
A Szövetség elnökét 5 éves időtartamra a Közgyűlés választja a Szövetség tagjai közül a Ptk. 3:22.§ bekezdésében illetve a mindenkori jogszabályokban foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok figyelembe vételével, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.

3.2 Az elnök feladata és hatásköre a IV.2.2.) pontban foglaltakon felül:
–    a Szövetség tevékenységének irányítása, a Szövetség napi ügyeinek vitele;
–    a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;
–    a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
–    köteles a Szövetség tevékenységével, működésével összefüggő dokumentumról, így különösen, de nem kizárólag jegyzőkönyvről, határozatról, előterjesztésről, beszámolóról előzetesen, ésszerű határidőben másolati példányt küldeni az Elnökségi tagok részére;
–    kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
–    irányítja az Elnökség munkáját;
–    vezeti az Elnökség üléseit;
–    képviseli a Szövetséget;
–    intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
–    jogosult egy személyben a Szövetség céljával és feladataival kapcsolatos szerződések, megállapodások megkötésére az elnökségi tagok előzetes véleményének kikérésével;
–    összehívja az Elnökség üléseit;
–    vezeti az ügyintéző apparátust;
–    irányítja a Szövetség gazdálkodását;
–    megőrzi a Szövetség működésével kapcsolatos iratokat;
–    kezeli a Szövetség pénzügyeit, vagyonát;
–    utalványozási jogot gyakorol;
–    gyakorolja a munkáltatói jogokat;
–    minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály vagy a Közgyűlés az elnök hatáskörébe utal.

4. Elnökhelyettes(ek)
4.1. Az elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket a Közgyűlés választja meg.
4.2. Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, több elnökhelyettes esetén, az elnök által esetileg vagy általánosan meghatalmazott elnökhelyettes helyettesíti.
4.3. A 4.2. pontban meghatározott jogkörében felhatalmazott elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén:
-    ellátja az elnök hatáskörébe tartozó feladatokat,
-    képviseli a Szövetséget.
4.4 Az elnökhelyettesek feladatköre az elnök döntése alapján az elnöki feladatkörből származtatható.
4.5    A 4.4. bekezdésben meghatározott jogkörükben (az elnöki feladatkörök megosztása szerint) az elnökhelyettesek irányítják, szervezik és ellenőrzik a hatáskörükbe utalt szakterületek tevékenységét, így különösen:
-    a Szövetség pénzügyi döntéseinek előkészítésében döntő szerepet vállalnak, ennek érdekében egyeztetnek a tagokkal,
-    irányítják a szerződések elkészítéséi, megkötését és nyilvántartását,
-    előkészítik a Szövetség tervezetett költségvetését, irányítják és felügyelik annak végrehajtását,
-    előkészíttetik a Szövetség és gazdálkodó szervezeteinek éves beszámolóit, felügyelik a Szövetség által bármely jogcímen használt, illetve hasznosított létesítmények hatékony és gazdaságos működtetését
-    előkészítik az Elnökség üléseit, jegyzőkönyveit, gondoskodnak a határozatok nyilvántartásáról.


5. A Szövetség elnökségi tagjai
5.1. Az elnökségi tag és elnökhelyettes feladata részvétel az Elnökség munkájában, javaslatok megtétele az Elnökség által megtárgyalandó kérdésekről, a Közgyűlés és az Elnökség határozatai végrehajtásának elősegítése. Az elnökségi tag az elnök helyettesítésére csak eseti, írásba foglalt meghatalmazással jogosult.


6. Elnökségi tagság megszűnése
6.1. Az elnökségi tagság megszűnik:
-    a tisztségről való lemondással, amelynek következtében a tisztség a lemondó nyilatkozat megtételének napján szűnik meg;
-    visszahívással;
-    az elnökségi tag halálával;
-    az elnökségi taggal szembeni összeférhetetlenségi ok bekövetkezéssel;
-    határozott időre választott elnökségi tag esetén a határozott idő leteltével.


7. Felügyelőbizottság tagjai:
7.1. A szövetkezet felügyelőbizottsága háromtagú, melynek tagjai:
- Borzák Luca Sára (anyja neve: Vámosi Mónika Mária; születési helye, ideje: Budapest, 1992. szeptember 2., lakcíme: 2310 Szigetszentmiklós, Szilágyi Lajos u. 57.)
- Bánki Artúr András (anyja neve: Szegő Anna Mária; születési helye, ideje: Budapest, 1982. november hó 23.; lakcíme: 1084 Budapest, Déri Miksa utca 18., III/5.)
- dr. Kapp Péter (anyja neve: Marosi- Szabó Ágnes; születési helye, ideje: Budapest, 1984. március hó 26.,, lakcím: 1011 Budapest, Vám u. 1/B., III/1.szám alatti lakos)

A felügyelőbizottság elnöke: Borzák Luca Sára

A felügyelőbizottsági tagok megbízatása öt évre szól. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Felügyelőbizottság tagjaira a Ptk. 3:22. §, illetve a 3:26. § rendelkezései, valamint a mindenkori jogszabályokban foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok vonatkoznak.

A Felügyelőbizottság feladata a jogszabályok, az Alapszabály betartásának ellenőrzése, illetve az Szövetség határozatainak végrehajtása és az abban foglaltak betartásának ellenőrzése.
A Felügyelőbizottság a Szövetség működése felett teljes körű ellenőrzési jogkörrel rendelkezik, így különösen, de nem kizárólag betekinthet a Szövetség működésével, tevékenységével kapcsolatosan keletkező bármilyen dokumentumba, jegyzőkönyvbe, szerződésbe. Az Elnök és az Elnökségi tagok kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Felügyelőbizottság ellenőrzési jogkörét gyakorolni tudja az Alapszabály szerint.

7.2. A Felügyelőbizottsági tagság megszűnik
-    a tisztségről való lemondással, amelynek következtében a tisztség a lemondó nyilatkozat megtételének napján szűnik meg;
-    visszahívással;
-    az ellenőrző személy halálával;
-    a taggal szembeni összeférhetetlenségi ok bekövetkezéssel
-    határozott időre választott tagság esetén a határozott idő leteltével.

7.3. A Felügyelőbizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tarja. Az felügyelőbizottsági ülést a Felügyelőbizottság elnöke legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen a Szövetség székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

A Felügyelőbizottság ülésére szóló meghívó tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, a felügyelőbizottsági ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a felügyelőbizottsági tagok álláspontjukat kialakíthassák.
A Felügyelőbizottság határozatát – az Alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – a jelenlévők szótöbbségével hozza, nyílt szavazással hozza. A felügyelőbizottság határozatképes, ha legalább a tagok kétharmada jelen van. A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelőbizottság a tevékenységéről legalább évente egyszer beszámol a közgyűlésnek.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
•    akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
•    akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
•    aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
•    akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a szövetségnek nem tagja;
•    aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
•    aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A Felügyelőbizottság határozatait a Felügyelőbizottsági ülésen szóban kihirdeti és az érintett tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli, a határozatokat a Szövetség székhelyén minden tag számára elérhetővé teszi.

7.4. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

V.
A SZÖVETSÉG BANKSZÁMLÁJA

1. A Szövetség bankszámlája felett az elnök önállóan jogosult rendelkezni.

VI.
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA

1. A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el.

2. A Szövetség bevételei:
-    tagdíjak;
-    magán és jogi személyek támogatásai;
-    ajándékok;
-    pályázati forrásból eredő bevétel;
-    a Szövetség saját gazdasági, vállalkozási tevékenységéből adódó bevételek;
-    a Szövetség rendezvényeinek bevételei;
-    egyéb bevételek.

3. A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek.

4. A Szövetség vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.

5. A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

6. A Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés érdekében az Elnökséghez kell írásbeli kérelmet benyújtani. Az Elnökség a betekintést a kérelem beérkezését követő 30 napon belül biztosítja a Szövetség székhelyén.

7. A Szövetség működésének, szolgáltatásai igénybevételének módjáról külön szabályzat rendelkezik.

8. A Szövetség működésével, szolgáltatásaival kapcsolatos adatokat, valamint beszámolókat a Szövetség székhelyén minden tag számára elérhetővé teszi.


VII.
A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE

1. A Szövetség jogutódlással történő megszűnése:
-    a Szövetség más jogi személlyé nem alakulhat át, csak szövetséggel egyesülhet, és csak szövetségekre válhat szét.

2. A Szövetség jogutód nélkül történő megszűnése
-    a Szövetség megvalósította célját vagy;
-    a Szövetség céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg vagy;
-    a Szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a két főt.
-    a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését;
-    a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti és a Szövetséget a nyilvántartásból törlik.

3. A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a nyilvántartó hatóság, a jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja, tekintettel arra, hogy az Alapszabály nem tartalmaz rendelkezést, a megszűnő Szövetség vagyonáról.
VIII.
A SZÖVETSÉG FELÜGYELETE

1. A Szövetség működése felett a törvényességi ellenőrzést – a Civil törvény 11. § (1) bekezdése alapján – az ügyészség gyakorolja.

IX.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak.

Az Alapszabályt az alulírott alapító tagok elolvasták, és azt egybehangzó akaratnyilatkozattal elfogadják, valamint az akaratukkal mindenben megegyező alapítói nyilatkozatukat az alulírott helyen és napon aláírták.

Az alapszabály a 2017. november hó 24. napján módosított rendelkezéseit dőlten jelezve tartalmazza.

Kelt: Halásztelek, 2017. november hó 24.MATT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – képviseli: Vámosi Mónika Mária ügyvezető önállóan – alapító tag
székhely: 7622 Pécs, Sport u. 9.Szlyk Szolgáltató Kft. – képviseli: Üveges Zsolt Zoltán ügyvezető önállóan – alapító tag
székhely: 1041 Budapest, Szigeti József u. 11. II/15.PROFIT-CONTO Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft. – képviseli: Kádasné Petró Éva ügyvezető önállóan – alapító tag
székhely: 2316 Tököl, Duna utca 10/A C. lház. 1. em. 4.Local Development Kft. – képviseli: Jószai Attila ügyvezető önállóan – alapító tag
székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 21/E. tetőtér 2.Holdengate Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – képviseli: dr. Kapp Péter ügyvezető önállóan – alapító tag
székhely: 8624 Balatonszárszó, Berzsenyi Dániel u. 31.Vámosi Mónika Mária – elnök
lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Szilágyi Lajos u. 57.FEHÉR KUTAK ORSZÁGOS OLAJIPARI SZÖVETSÉG
Adatvédelmi szabályzat

I.    Preambulum:

A Fehér Kutak Országos Olajipari Szövetség (továbbiakban Fehér Kutak Szövetség) a Szövetségnél alkalmazott adatvédelmi szabályokat jelen szabályzatban rögzíti, egyben pedig kötelezi magát, hogy a jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket minden esetben betartja, illetve munkavállalóival és szerződéses partnereivel is betartatja.
A Fehér Kutak Szövetség kötelezettséget vállal, hogy működése során az Európai Unió és Magyarország jogszabályaiban rögzített adatvédelmi alapelveket és szabályokat minden esetben betartja, tiszteletben tartja, és azoknak megfelelően jár el, különös tekintettel az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseire.
A Fehér Kutak Szövetség kötelezi magát továbbá, hogy jelen adatvédelmi szabályzatot, valamint annak esetleges, későbbi módosításait, az általa kezelt www.feherkutak.hu weboldalon közzéteszi, illetve azok folyamatos elérhetőségükről gondoskodik.
A Fehér Kutak Szövetség kijelenti és szavatolja, hogy az általa végzett valamennyi adatkezelési tevékenység megfelel a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek.
A Fehér Kutak Szövetség jelen adatvédelmi szabályzatban nyújt tájékoztatást az általa kezelt személyes és egyéb adatokról, az adatkezelés szabályairól és elveiről, valamint az érintettek jogorvoslati lehetőségeiről.

Az adatkezelő adatai:
Név: Fehér Kutak Országos Olajipari Szövetség
Székhely: 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 50-52. I/4.
Telephely: -
Cégjegyzékszám: 13-02-0007356
Adószám: 18975202-1-13
Ügyvezető: Vámosi Mónika Mária
Honlap: www.feherkutak.hu
Elektronikus cím: feherkutak@gmail.hu
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-137782/2018


I.    Adatkezelési célok:
A Fehér Kutak Szövetség rögzíti, hogy az arra feliratkozott tagjai részére, heti rendszerességgel hírlevelet küld, melynek célja a meglévő partnerekkel történő kommunikáció, értesítésük az aktuális piaci lehetőségekről, illetve új tagok szerzése.
A Fehér Kutak Szövetségével esetlegesen munkaviszonyban álló munkavállalók személyes adatai a munkáltatói kötelezettségek teljesítése céljából kerülnek kezelésre.
A Fehér Kutak Szövetség rögzíti, hogy a fenti rendszerek használatával kapcsolatosan tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a jelen pontban foglalt célok megvalósulása érdekében használja fel.

II.    Az adatkezelés jogalapja:

A Fehér Kutak Szövetség adatkezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul (Infotv. 5. §. (1) bekezdés a.) pont). Az érintettek hozzájárulásukat a Fehér Kutak Szövetség hírlevelére való feliratkozással, a Szövetséghez történő csatlakozással, illetve munkaszerződés aláírásával adják meg.


III.    Adatkezelés időtartama:

A Fehér Kutak Szövetség a tagjai hírlevél küldésével kapcsolatosan kezelt adatait kizárólag azon időpontig kezeli, míg az érintett a hírlevélről le nem iratkozik, vagy az adatkezelés befejezését és a tárolt adatok törlését bármely más módon nem kéri. A Fehér Kutak Szövetség kötelezi magát, hogy a hírlevélről történő leiratkozás, vagy a tárolt adatok törlése iránti kérelemről való tudomásszerzésétől számított legkésőbb öt napon belül az érintett tárolt személyes adatait teljes egészében – vagy ha az érintett csak valamely adatának törlését kéri, akkor kérésének megfelelően – törli, mellyel egy időben a törlés megtörténtéről tájékoztatást küld a kérelmezőnek.
A jelen pontban foglaltak nem érintik a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítését, illetve hatóság vagy bíróság határozatán alapuló adatmegőrzési kötelezettséget. Amennyiben az érintett a jelen pontban foglalt határidőn túli adatmegőrzés iránt kifejezetten kérelmet terjeszt elő, a Fehér Kutak Szövetség a kérelemben foglaltaknak megfelelően gondoskodik az adatok további elérhetőségéről.

IV.    A kezelt személyes adatok köre:

A hírlevélre feliratkozó tagoknak az alábbi adatokat kell megadniuk: név/cégnév, email cím, kapcsolattartó személy neve, illetve tetszőlegesen egyéb elérhetőségek.
a.)    A Fehér Kutak Szövetségével szerződéses jogviszonyt létrehozó partnerek vonatkozásában fentieken túl az alábbi adatok kezelése történik:
    székhely, cégjegyzékszám, ügyvezető neve, adószám,  tevékenységi kör
b.)    A Fehér Kutak Szövetségével munkaviszonyt létesítő munkavállalók vonatkozásában az alábbi adatok kezelése történik:
név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, TAJ-szám,              telefonszám, email cím
c.)    A www.feherkutak.hu honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (log fájlok, melyek tartalmaznak IP címet, időpontot, stb.). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a Fehér Kutak Szövetség részére megadott egyéb adatokkal. Ezen információkat a Fehér Kutak Szövetség kizárólag a honlap üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

V.    Cookie tájékoztatás
Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. A Fehér Kutak Szövetség az ilyen, a fent említett, személyes adatot már nem tartalmazó anonim azonosítókat- a többi szolgáltatóhoz hasonlóan - abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az ügyfelek információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint kényelmesebbé tegye a honlap egyes szolgáltatásait.
A cookie-k használatára azért van szükség, hogy a felhasználói élményt az oldal használata során javítsuk. Néhány ilyen, általunk használt cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, így kényelmesebbé tehetjük a böngészést. Vannak cookie-k, amelyek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépeden tárolódnak. Vannak helyi cookie-k, amelyek egy időszakosan megjelenő tartalomhoz kapcsolódnak, és az adott időszak ideje alatt találhatóak meg az oldalon. Vannak cookie-k, amelyek az oldal működéséhez elengedhetetlenek, és vannak, amelyek teljesítményt illetve felhasználói élményt növelnek.

A cookie-k célja, hogy javítsák a szolgáltatások minőségét, a következő módokon:
•    Néhány speciális szolgáltatás, például a hibás űrlap kitöltés során helyesen megadott adatok megjegyzése, hogy így a felhasználónak ne kelljen ismét begépelnie a helyes adatokat, ez a szolgáltatás nem működhetne ezek nélkül a cookie-k nélkül.
•    Olyan szolgáltatások engedélyezésével, melyek felismerik a böngészésre használt eszközt, így a látogatónak nem szükséges többször is megadnia ugyanazokat az információkat egy feladat során.
•    Mérik, hogy hány ember, milyen időtartományban, milyen földrajzi helyről tekinti meg a honlapot, azért, hogy biztosítani tudjuk a honlapunk optimális teljesítményéhez szükséges kapacitást.
•    Adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra megérteni, az emberek hogyan használják honlapunkat, hogy tovább fejleszthessük a felhasználói élményt.
Amennyiben a cookie-k (sütik) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, abban az esetben kérjük, hagyja el a Fehér Kutak Szövetség honlapját, vagy a cookie-k elhelyezését korlátozhatja vagy tilthatja a saját böngészőjében elvégzett beállításokkal. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. Ha látogatása során Ön mellőzi a cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a néhány funkció és oldal egyes elemei nem fognak az elvártaknak megfelelően működni.
Ha a számítógépén már megtalálható cookie-k közül szeretne törölni, kattintson a böngészőben található "Súgó" menüpontra és kövesse a böngésző szolgáltatójának utasításait! Még többet megtudhat a cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon!

VI.    Adatfeldolgozó:
A Fehér Kutak Szövetség tevékenysége végzéséhez kapcsolódóan adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

VII.    Jogérvényesítési tájékoztató:

Az érintett bármikor jogosult a Fehér Kutak Szövetség által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról tájékoztatást kérni, melynek a Fehér Kutak Szövetség a kézhezvételtől számított 30 napon belül eleget tesz. A Fehér Kutak Szövetség kérelemre tájékoztatást ad a kezelt személyes adatoktól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az érintett indokolás nélkül kérheti adatainak törlését, helytelenül rögzített adat esetén annak helyesbítését vagy zárolását, melyet a Fehér Kutak Szövetség a kézhezvételtől számított 5 napon belül végrehajt oly módon, hogy azok helyreállíthatósága a későbbiekben se legyen lehetséges. Ezen rendelkezés alól kivételt képez azon adatkezelési illetve tárolási kötelezettség, melyet jogszabály ír elő a Fehér Kutak Szövetség számára.
A Fehér Kutak Szövetség továbbá zárolja a személyes adatokat, ha az érintett kifejezetten ezt kéri vagy alappal feltehető, hogy a törlés az érintett érdekeinek sérelmével járna. Az így zárolt adat kizárólag addig kezelhető, amíg az érintetti érdeksérelem lehetősége, azaz a zárolás célja fennáll.
A személyes adat helyesbítéséről, törléséről vagy zárolásáról a Fehér Kutak Szövetség az érintettet, illetve azon személyeket, akiknek az adat korábban továbbításra került, egyidejűleg értesíti.
Amennyiben a Fehér Kutak Szövetség az érintett igényét elutasítja, köteles ezen döntéséről az érintettet nyolc napon belül, indokolással értesíteni.
Az érintett jogsérelem esetén az Infotv. 22.§-a alapján Bírósághoz fordulhat vagy az Infotv. 52. §-a alapján hatósági eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

VIII.    Vegyes rendelkezések:

A Fehér Kutak Szövetség rögzíti és szavatolja, hogy adattörlési tevékenységének végzése során, a részére átadott  adathordozókat tartalmi szempontból semmilyen módszerrel sem vizsgálja, az azokon esetlegesen találhatón adatok megismerése céljából lépéseket nem tesz.
A Fehér Kutak Szövetség rögzíti, hogy a részére kéretlenül érkezett önéletrajzokat nem tárolja, azokat beérkezésüktől számított nyolc napon belül törli vagy megsemmisíti.
A Fehér Kutak Szövetség kijelenti, hogy az Infotv. 7. §-ában foglalt adatbiztonsági követelményeknek valamennyi általa kezelt személyes adat vonatkozásában eleget tesz.
A Fehér Kutak Szövetség valami partneri viszonyban álló személyek által a részére átadott adatok valódiságát nem ellenőrzi, amennyiben azonban hamis vagy téves adatok kerülnek részére átadásra, ezekért felelősséget nem vállal, esetlegesen felmerült kárát pedig érvényesíti.
A jelen szabályzatban nem taglalt kérdésekben az Infotv. rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 2018. január 25.


Ezennel akként nyilatkozom, hogy Társaságunk csatlakozni kíván a Fehér Kutak Országos Olajipari Szövetség tagságához.
A Szövetség alapszabályát megismertem, értelmeztem, annak minden rendelkezését ismerem, ennek tudatában nyilvánítom ki fent megjelölt szándékukat.

A Fehér Kutak Országos Olajipari Szövetség 2018. január 25. napján kelt adatvédelmi szabályzatát teljeskörűen megismertem, annak rendelkezéseit Társaságunkra nézve kötelező érvényűnek ismerem el.


Jelen nyilatkozatot mindennemű kényszertől vagy fenyegetettségtől mentesen, saját akaratomból tettem.


 

Fenti feltételeket elfogadom
Az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek, azok helyességéről felelek. Csatlakozási szándékomat mindennemű kényszertől vagy fenyegetettségtől mentesen, saját akaratomból tettem.